امروز جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
سه اصل وجودی روابط عمومی‌

 Ú©Ø§Ø±Ø´Ù†Ø§Ø³ روابط عمومی Ø¨Ù‡ علت اقتضای مبرم زمان به وجود آمده است. وظایف او به هر اندازه Ú©Ù‡ پیچیدگی جامعه Ùˆ همبستگی Ùˆ اتکاء افراد Ùˆ طبقات به یکدیگر افزایش پیدا کند، مهم‌تر Ùˆ دامنه عملیاتش وسیع‌تر شود.
 
 Ø´Ú© نیست Ú©Ù‡ در کلیه جوامع امروز اتکاء افراد Ùˆ طبقات بر یکدیگر به سرعت افزایش پیدا کرده Ùˆ در هر جا Ú©Ù‡ نیازهای جامعه معلوم Ùˆ مشخص شده، وظایف روابط عمومی Ùˆ مقام ÙˆÛŒ در اجتماع نیز شناخته شده است. بنابراین روابط عمومی پاسخی به اقتضای زمان Ùˆ نیاز عصر Ù…ÛŒ‌باشد Ùˆ در بقاء آن تردیدی نمی‌توان کرد.
 
 Ø¯Ø§Ù†Ø´Ù…ندان علوم با آزمایش‌های دقیق علمی ثابت کرده‌اند Ú©Ù‡ بین جانوران هر دوره Ùˆ محیط آن جانوران ارتباط نزدیکی وجود دارد Ùˆ به اقتضای هر محیطی گیاهان Ùˆ جانوران مخصوصی به وجود Ù…ÛŒ‌آیند. همین Ú©Ù‡ شرایط محیط عوض شد، آن جانوران Ùˆ گیاهان نیز راه فنا پیش Ù…ÛŒ‌گیرند. این امر را در اصطلاح علمی «Ø§Ú©ÙˆÙ„ÙˆÚ˜ÛŒ» Ecology Ù…ÛŒ‌نامند.
 
 Ø¯Ø§Ù†Ø´Ù…ندان علوم اجتماعی نیز به تجربه دریافته‌اند Ú©Ù‡ اصل «Ø§Ú©ÙˆÙ„ÙˆÚ˜ÛŒ» در مورد محیط انسان Ùˆ تأسیساتی Ú©Ù‡ انسان به وجود Ù…ÛŒ‌آورد، کاملاً مصداق دارد.
 
 Ø§Ù…روز هر مؤسسه Ùˆ سازمانی Ú©Ù‡ در جامعه وجود دارد Ùˆ یا پا به عرصه وجود Ù…ÛŒ‌گذارد، اعم از سازمان دولتی Ùˆ یا غیر دولتی، برای بقا Ùˆ پیشرفت کار خود باید سه اصل را همواره مورد نظر داشته باشد Ùˆ هیچگاه از آن سه اصل غفلت نکند:
 
 1- قبول کند Ú©Ù‡ نسبت به جامعه وظایفی دارد Ùˆ این وظیفه از همبستگی روزافزون مردم Ùˆ مؤسسات به یکدیگر بر او تحمیل شده است.
 
 2- باید برای تماس Ùˆ ارتباط با مردم Ùˆ گروه‌های نادیده Ùˆ دورافتاده Ú©Ù‡ از لحاظ نوع فکر Ùˆ سلیقه با هم اختلاف دارند، راه‌ها Ùˆ وسایلی پیدا کند Ùˆ توجه داشته باشد Ú©Ù‡ در راه برقراری ارتباط با آن گروه‌ها Ùˆ جماعت‌های ناپیدا، موانع متعدد Ùˆ پیچیده‌ای وجود دارد.
 
 3- به جامعه بقبولاند Ú©Ù‡ مؤسسه یا سازمان برای خدمت به جامعه به وجود آمده است.
 
 Ù…ؤسسه با قبول اصل اول به وظایف Ùˆ مسئولیت‌های خود در مقابل جامعه Ù…ÛŒ‌اندیشد Ùˆ همین امر منبع Ùˆ سرچشمه تفکر در روابط عمومی است.
 
 Ø¯Ø± اصل دوم علت وجودی روابط عمومی به مفهوم یک حرفه روشن Ù…ÛŒ‌شود.
 
 Ø¯Ø± اصل سوم هدف فلسفه مدیریت یا گردانندگان مؤسسات Ùˆ هدف فعالیت‌های مسئولان روابط عمومی به عنوان متخصص Ùˆ کارشناس معلوم Ù…ÛŒ‌شود.
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به سامانه جامع روابط عمومی نوین ایران می باشد.