امروز جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها

سرویس Ø§Ø¬ØªÙ…اعی: مسئولیت اجتماعی سازمان ها یک رفتار Ùˆ یا وظیفه فراسازمانی Ùˆ جدا از وظایف سنتی سازمانها است. بدین معنا Ú©Ù‡ سازمانها در سایه مسئولیت اجتماعی خود نباید تنها به فکر سود باشند بلکه افزایش رفاه اجتماعی همچنین فراهم کردن زمینه هایی برای افزایش میزان بهره‌وری Ùˆ رضایت مراجعه کنندگان Ùˆ بهره برداران Ù…ÛŒ تواند در ذیل مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها تعریف شود اتفاقی Ú©Ù‡ امروزه متاسفانه بنا به دلایل مختلف برخی از سازمانها با آن بیگانه هستند Ú©Ù‡ این خود Ù…ÛŒ‌تواند از نظر اجتماعی Ùˆ اقتصادی آثار منفی بسیاری را به دنبال داشته باشد.

مسئولیت پذیری عاملی برای ارتقاء سازمان ها

یک رفتار شناس اجتماعی در خصوص مسئولیت اجتماعی سازمانی گفت: مسئولیت به‌عنوان یکی از فرایند های احساسی Ùˆ رفتاری دارای ابعاد مختلفی Ù…ÛŒ باشد.

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار ما Ùˆ با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: مسئولیت پذیری به عنوان محور اصلی این فرآیند باید از خانواده آغاز شود در مدرسه Ùˆ دانشگاه تکمیل شده Ùˆ در سازمان‌ها Ùˆ یا ادارات تمرین Ùˆ اجرایی شود.

وی در ادامه افزود: سازمان های دولتی و خصوصی هر یک دارای مسئولیتی هستند که جامعه از آنها برای ایفای نقش شان توقع دارد. تا جایی که اگر سازمان به مسئولیت خود عمل نکنند مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین ضرورت ها کمرنگ شده و بلکه از میان خواهد رفت.

این جامعه شناس در ادامه بیان کرد: مردم انتظار دارند زمانی Ú©Ù‡ به سازمان مراجعه Ù…ÛŒ کنند در ابتدا مورد تکریم قرار بگیرند Ùˆ از حقوق شهروندی Ùˆ اجتماعی بهره‌مند شوند. متاسفانه در برخی از موارد رفتار مناسبی با مراجعه‌کنندگان صورت نمی گیرد Ú©Ù‡ این خود Ù…ÛŒ تواند تاثیرات منفی را بر بهره بردار Ùˆ یا مراجعه کننده بگذارد.

وی در ادامه بیان کرد: وجود شفافیت برخی از سازمان ها ارتباط مستقیمی با مسئولیت پذیری اجتماعی آنها دارد چرا که هرگاه سازمانی مسئولیت اجتماعی خود را به نحوه صحیح اجرا کند باید عملکرد و یا برنامه ها و منابع مالی خود را نیز به صورت شفاف در اختیار بهره برداران و یا سازمانهای ذیربط قرار دهد.

ابهری در ارتباط با نقش مسئولیت اجتماعی سازمان ها در توسعه پایدار اظهار داشت: هرگاه سازمانها مسئولیت اجتماعی خود را به نحوه صحیح انجام دهند به یقین توسعه پایدار نیز محقق خواهد شد اتفاقی که می تواند با خود برکات بسیاری را برای سازمان ها و مردم به دنبال داشته باشد.

این جامعه شناس در ارتباط با مسئولیت اجتماعی سازمانها Ùˆ نقش آن با برخورد با کارکنان گفت: باید در نظر داشت Ú©Ù‡ یکی از مهمترین فاکتورهای اصلی مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها نحوه برخورد صحیح Ùˆ اصولی با کارکنان است بدین معنا Ú©Ù‡ حقوق کارکنان تحت هر شرایطی محترم شمرده شده Ùˆ به بهانه های واهی آن را Ú©Ù… اهمیت نشمرند.

این جامعه شناس در ادامه تصریح کرد:  Ù…سئولیت پذیری اجتماعی سازمانها در قبال کارکنان خود Ù…ÛŒ توانند عاملی برای افزایش ارتقاء راندمان کاری کارکنان شود. متاسفانه امروزه برخی از افراد این تصور را دارند Ú©Ù‡ مدیریت واقعی یعنی برخوردهای خشن با زیردستان ØŒ اما این در حالی است Ú©Ù‡ این شرایط باعث ایجاد نارضایتی، بدبینی Ùˆ در نتیجه کاهش کارآیی Ùˆ بهره‌وری کارکنان خواهد شد. از این رو هر Ú†Ù‡ میزان رضایت شغلی در میان کارکنان افزایش پیدا کند بهره وری Ùˆ کارایی سازمان نیز به همان اندازه ارتقا Ù…ÛŒ یابد. متاسفانه برخی از مدیران در برخورد با کارکنان خود اصول اخلاقی را رعایت نمی کنند اما این در حالی است Ú©Ù‡ بهترین Ø´Ú©Ù„ مدیریت، مدیریت دوستانه Ù…ÛŒ باشد.

ÙˆÛŒ  ادامه داد: حفاظت از محیط زیست یکی دیگر از مسئولیتهای اجتماعی سازمان‌ها هستند بدین معنا Ú©Ù‡ هر سازمانی به نوبه خود باید در حفاظت از محیط زیست کوشا باشد. به عبارت بهتر هر سازمانی باید یکسری فعالیت‌های فراسازمانی داشته باشد تا به واسطه آن بتواند تاثیر بسزایی در جامعه خود نیز داشته باشد.

ابهری گفت: مسئولیت پذیری سازمان یکی از وظایف اصلی دولت بوده Ùˆ سازمان ها به فراخور اهداف خود مسئولیت هایی دارند Ú©Ù‡ در صورت عدم ایفای نقش ها جامعه را دچار خلا Ùˆ کاستی کرده Ùˆ  Ø¨Ø¯Ø¨ÛŒÙ†ÛŒ Ùˆ نارضایتی در بین افراد جامعه  ایجاد Ù…ÛŒ‌شود.

ابهری در پایان یادآور شد: مسئولیت پذیری Ùˆ اجرای آن به نحوی است Ú©Ù‡ فرد مورد لطف مردم قرار Ù…ÛŒ‌گیرد Ùˆ همین آرامش وجدان اصلی‌ترین هدیه ای است Ú©Ù‡ به ÙˆÛŒ داده Ù…ÛŒ شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به سامانه جامع روابط عمومی نوین ایران می باشد.